Mẫu hợp đồng ký gửi môi giới nhà đất 2020 thông dụng

TÊN CÔNG TY

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

(Số:……/HĐ/DVMG)

  • Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào khả năng, điều kiện và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm 2018 tại ……………………………………………………………………………….. , chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN KÝ GỬI (BÊN A): ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………

Mã số thuế: …………………………..

Tài khoản số:……………………………..

Do Ông: ………………………………

Chức vụ: ……………………….. làm đại diện

BÊN KÝ GỬI (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ………… tại…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Hai Bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung Hợp đồng

1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.

1.2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

Loại bất động sản:………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Diện tích khuôn viên đất: ……………………………………………………………….

Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………………….

Diện tích sử dụng: ………………………………………………………………………….

1.3. Giá bán bất động sản này được hai Bên thỏa thuận trên cơ sở giá do Bên B đưa ra là: ……………………………………… VNĐ.

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………… đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai Bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

 Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là ……% (đã bao gồm thuế VAT) trên giá trị giao dịch thực tế tương đương với số tiền là: …………………………… VNĐ

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………… đồng

2.2. Số tiền dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ ký gửi tư vấn bán tài sản mà bên A thực hiện.

2.3. Phí được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày giao dịch thành công.

Điều 3: Thời gian thực hiện dịch vụ

3.1. Từ ngày ….. tháng …. năm 2018 đến ngày ..… tháng …. năm 2018.

3.2. Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

Điều 4: Thỏa thuận chung

4.1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ ký gửi bên B không phải bỏ ra bất cứ khoản chi phí nào. Tất cả các chi phí liên quan đến việc quảng cáo rao bán sản phẩm sẽ do bên A chịu.

4.2. Giao dịch được coi là thành công khi khách hàng ký hợp đồng mua bán bất động sản do bên A thực hiện hoạt động môi giới.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1. Được nhận phí ký gửi theo thỏa thuận.

5.2. Thực hiện công việc như Điều 1 hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

5.3. Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

5.4. Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

 Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công.

6.2 Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.

6.3 Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

6.4 Thanh toán phí ký gửi cho bên A theo Điều 2 của Hợp đồng.

Điều 7: Điều khoản chung

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

Đánh Giá Dự Án post